De geschiedenisboeken over de rallysport zullen Gilbert boekstaven als man met 89 nationale en Internationale overwinningen, twaalf Belgische rallytitels en een onderscheiding als algemeen Belgisch kampioen der Bestuurders.

Met Gilbert Staepelaere verdwijnt een levende legende van de Belgische rallysport. Tussen 1964 en 1978 behaalde hij 89 zeges, waaronder meermaals de 24h van Ieper en dat leverde hem liefst 12 Nationale rallytitels op.

Een record dat wellicht nooit zal worden overtroffen. Als ook tweemaal Europees vice kampioen. Gilbert was niet enkel op de Belgische wegen een krak. Ook Internationaal liet hij zich gelden. Vooral dan in de ondertussen bijna allemaal van de kalender verdwenen marathons van de weg, als daar waren London-Sydney, London-Mexico en de East African safari rally. Gilbert Staepelaere werd vooral geroemd om zijn aangeboren talent, zijn concentratie- en uithoudingsvermogen.

Ik vond het heerlijk dagenlang onder hoogspanning te staan, vertelde hij vaak. Rally was voor mij dagen lang intens naar een wedstrijd toeleven om dan alle remmen los te gooien en te knokken tot het bittere einde.

De rallysport heeft mij toegelaten te leven zoals ik dat wenste: intensief en vol, verklaarde Gilbert in een van de vele interviews. Ik heb er een schat aan ervaringen aan overgehouden en ik heb de wereld gezien op mijn manier.

Na afloop van zijn carrière trad Gilbert Staepelaere als Racing officer en PR man in dienst van Ford Motor Company België, het huis waarvoor hij al die jaren had gereden. In 1983 deed zelfs het Vaticaan een beroep op zijn stielkennis om de begeleiders van paus Johannes-Paulus II, na de moordaanslag op het Sint-Pieters plein, de defensieve rijkunst aan te leren. Gilberts naam zal ook steeds verbonden blijven aan de doorbraak en de schitterende resultaten van Robert Droogmans, Patrick Snijers en Marc Duez. Hij ontdekte de “Drie Musketiers” en schonk hen de gelegenheid bij Ford de knepen van het vak te leren.

Zij zijn niet de enigen die veel van de meester opstaken. Voor de jongere generatie autosportjournalisten waren zijn ervaring en bereidheid tot helpen van goudwaarde

The history books on rallying will Gilbert book as man with 89 national and international victories, t

welve Belgian rally titles and an award as general Belgian champion of Directors. With Gilbert Staepelaere disappears a living legend of the Belgian rally sport. Between 1964 and 1978 he achieved 89 victories, including several times the 24h of Ypres and that earned him no less than 12 National rally titles. A record that will probably never be surpassed. As also twice European vice champion. Gilbert was not only a crack on the Belgian roads. He also applied internationally. Especially in the meantime almost all of the calendar marathons disappeared from the road, as there were London-Sydney, London-Mexico and the East African safari rally. Gilbert Staepelaere was especially praised for his innate talent, his concentration and endurance. I thought it was wonderful to be under high pressure for days, he often said. For me, for days, Rally was intensely involved in a contest for all the days to unleash all brakes and fight until the bitter end. The rally sport allowed me to live the way I wanted it: intensive and full, Gilbert stated in one of the many interviews. I have left a wealth of experiences and I have seen the world in my own way. After his career, Gilbert Staepelaere joined the Ford Motor Company Belgium as the Racing Officer and PR man, the house for which he had driven all these years. In 1983, even the Vatican appealed to its expertise to teach defendants of Pope John Paul II, after the assassination attempt on St. Peter's Square, the defensive riding art. Gilbert's name will always remain connected to the breakthrough and the brilliant results of Robert Droogmans, Patrick Snijers and Marc Duez. He discovered the "Three Musketeers" and gave them the opportunity to learn the tricks of the trade at Ford. They are not the only ones who raised much of the master. For the younger generation of motorsport journalists, his experience and willingness to help were of gold value.

GILBERT

Gilbert Staepelaere:

 

Geboren:

5 Juni 1937 te Antwerpen - Belgium - † Merksem 2 Juni 1996

 

Burgerlijke staat:

Getrouwd met Gilberte Staepelaere - Schuerwegen - † Kapellen 11 Maart 2011

 

Kinderen: Gert - Martine en Ria

 

Beroep: Official rallydriver

 

Specials:

89 nationale en internationale rally-overwinningen

12 x Belgisch rallykampioen

4 x Vice Europees kampioen

Winnaar van de oscar van de sport

Ridder in de orde

Uitgeroepen als algemeen Belgisch kampioen der Bestuurders.

Ere voorzitter van Autoclub Altena vzw.


Ik leerde Gilbert Staepelaere kennen door herhaalde bezoeken aan Belgische rally`s en het werd me al snel duidelijk dat hij bepaalde unieke competitieve eigenschappen in zich droeg. Ik kan me geen enkel piloot voorstellen, met inbegrip van de onsterfelijke Vliegende Finnen, die eigenhandig meer deed voor zijn merk "FORD" dan Gilbert. Pas in 1987 slaagde een andere rallyrijder er elders in de wereld in Gilbert`s recordaantal overwinningen te overtreffen.Toen hij als actief rijder stopte, ontwikkelde Gilbert iets dat de kern was van een nieuwe generatie in rallysport , Hij hield zich bezig met trainingsschema`s voor jonge piloten, wat uiteindelijk tot de komst van de drie musketiers heeft geleid: Marc Duez / Patrick Snijers en Robert Droogmans.

 

by Martin Holmes

Born: 5 June 1937 in Antwerp - Belgium - † Merksem 2 June 1996  

 

Marital status: Married to Gilberte Staepelaere - Schuerwegen - † Kapellen 11 March 2011

 

Children: Gert - Martine and Ria  

 

Profession: Official rally driver

Specials: 89 national and international rally victories 12 x Belgian rally champion

4 x Vice European champion

Winner of the oscar of the sport

Knight in the order Voted as general Belgian champion of Directors.

Honorable chairman of Autoclub Altena vzw.

 

I met Gilbert Staepelaere through repeated visits to Belgian rallies and it soon became clear that he had certain unique competitive qualities. I can not imagine any pilot, including the immortal Flying Finns, who did more for his brand "FORD" than Gilbert. It was not until 1987 that another rally driver succeeded in surpassing Gilbert's record number of victories elsewhere in the world. When he retired as an active rider, Gilbert developed something that was at the heart of a new generation in rallying. He was involved in training schedules. for young pilots, which ultimately led to the arrival of the three musketeers: Marc Duez / Patrick Snijers and Robert Droogmans.   by Martin Holmes

Site made and suported by www.wix.com

gilbert staepelaere.com © 2008 - 2021 copyright © to the use of name, pictures and information • Privacy Policy • Terms Of Use

Autheursrechten beschermd onder BBIE / OBPI nr.  0914981

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now